اين عضلات در بخش خلفى ستون مهره‌ها به شکل عمقى قرار دارند و هيچ کدام قابل لمس نيستند به چهار دسته تقسيم مى‌شوند که عبارتند از:

عضلات بين‌ خارى

که با اتصال به مهره‌هاى بالايى و پايينى نگه‌دارنده و تقويت‌کنندهٔ ستون مهره‌ها مى‌باشد . عضلات حرکت‌دهندهٔ عمقى و خلفى ستون‌ مهره‌ها از اعصاب ستون مهره‌اى و بين دنده‌اى و هشتمين عصب گردنى عصب مى‌گيرند.


عضلات حرکت‌دهندهٔ عمقى و خلفى ستون مهره‌ها
عضلات حرکت‌دهندهٔ عمقى و خلفى ستون مهره‌ها

عضلات چند سر

اين عضلات از استخوان خاجى شروع شده و تا مهره‌هاى پشتى و گردنى ادامه مى‌يابند و بين دو مهره قرار مى‌گيرند و کارشان اکستنشن و چرخش ستون مهره‌ها به چپ و يا راست مى‌باشد.


عضلات بين عرضى

که از زائده‌هاى عرضى مهره‌ها شروع شده و به زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى پايينى متصل مى‌شوند و کارشان فلکشن جانبى ستون مهره‌ها مى‌باشد و به دو گروه بيرونى و درونى تقسيم مى‌شوند.

چرخش‌دهنده‌هاى عمقى ستون مهره‌ها

چرخش‌دهنده‌هاى عمقى ستون مهره‌ها که خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند:


- چرخاننده‌هاى بلند (Rotator Longus)


چرخاننده‌هاى کوتاه (Rotator Brevis)


انقباض طرفى هر گروه بدن را به سمت همان طرف چرخش مى‌دهد.