عضلات شکمى عبارتند از:

راست شکمى

سطحى‌ترين عضلهٔ ناحيهٔ شکم است. و بين جناغ سينه و استخوان عانه قابل لمس مى‌باشد


سر ثابت: لبهٔ فوقانى عانه.


سر متحرک: غضروف دنده‌اى پنجم، ششم و هفتم دنده‌ها.


عصب‌گيري: اعصاب بين دنده‌اى هفتم تا دوازدهم.


عمل: در هر دو طرف، فلکشن ستون مهره‌ها.


يک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها.


مايل بزرگ

در جلو و کنار شکم و در دو طرف عضلهٔ راست بزرگ به‌طور سطحى قرار گرفته است و قابل لمس نمى‌باشد.


سر ثابت: سطح قدامى تاج خاصره.


سر متحرک: هشت دندهٔ پاييني.


عصب‌گيري: عصب لگنى و ريشهٔ سومين عصب کمرى و اعصاب هشتم تا دوازدهم بين دنده‌اي.


عمل: هر دو طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها.


يک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها و چرخش آن به چپ و يا راست.


مايل کوچک

اين عضله در زير مايل بزرگ قرار گرفته است.


سر ثابت: بخش قدامى تاج خاصره‌اي.


سر متحرک: غضروف‌هاى چهار دندهٔ پايينى قفسهٔ سينه و تاندون بين دو عضله راست بزرگ.


عصب‌گيري: عصب لگنى و ريشهٔ سومين عصب کمرى و اعصاب هشتم تا دوازدهم بين دنده‌اي.


عمل: در هر دو طرف فلکشن و در يک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها.


عضلهٔ عرضى شکمى

به شکل صفحه‌اى از رشته‌هاى عضلانى است که به‌طور افقى در کنار بدن (پهلوها) قرار گرفته است.


سر ثابت: لبهٔ داخلى تاج خاصره و سطح غضروف‌هاى شش دندهٔ پايينى قفسهٔ سينه.


سر متحرک: نوار وترى جلوى شکم.


عمل: کشش ديوارهٔ شکم به داخل و کمک به بازدم تنفسى