ذوزنقه - قسمت يک

عمل: در هر دو طرف، اکستنشن و هايپراکستنشن مفصل اطلس و استخوان پس‌سري.


يک طرف، چرخش مفصل اطلس و آکسيس به يک طرف.