فلکشن جانبى

حرکتى است که بالاتنه موازى با سطح فرونتال انجام مى‌دهد و در ناحيه مهره‌هاى گردنى و تقريباً در مهره‌هاى کمرى به‌طور آزاد انجام گرديده ولى در ناحيهٔ مهره‌هاى پشتى به‌علت وجود سطوح مفصلى دنده‌ها به‌طور محدود انجام مى‌شود. (شکل زير) هر دنده (به‌استثناء دندهٔ اول، دهم، يازدهم و دوازدهم) به سطح مفصلى موجود در مهره‌ها و ديسک‌هاى بين آنها اتصال مى‌يابد و علاوه بر اين هر دنده (به‌استثناء دنده‌هاى يازدهم و دوازدهم) به زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى پايينى نيز مفصل مى‌شود.


فلکشن جانبى ستون مهره‌ها
فلکشن جانبى ستون مهره‌ها

حرکت فلکشن جانبى ستون مهره‌ها و تنه توسط گروه عضلات فلکسور و اکستنسور يک طرف از بدن انجام مى‌گيرد. (انقباض همان طرفى که جهت تا شدن انجام مى‌شود). حرکت فلکشن جانبى در رشته‌هاى ورزشى چون پرتاب وزنه، کشش طرفى بدن، بعضى حرکات ژيمناستيک، حرکات ريتميک و غيره به کار مى‌رود.

چرخش ستون مهره‌ها

اين حرکت در ناحيهٔ مهره‌هاى گردنى به‌راحتى انجام مى‌شود و ۹۰ درصد حرکت فوق از مفصل بين‌ اطلس و آکسيس مى‌باشد. اين حرکت در ناحيهٔ مهره‌هاى پشتى نيز تقريباً آزاد انجام مى‌شود ولى در ناحيهٔ مهره‌هاى کمرى داراى محدوديت مى‌باشد و فقط تا حد ۵ درجه حرکت چرخشى به چپ و يا راست انجام مى‌شود. حرکت‌هاى چرخشى معمولاً با مقدار کمى فلکشن جانبى به همان طرف همراه است.


حرکت چرخش ستون مهره‌ها در پرتاب ديسک
حرکت چرخش ستون مهره‌ها در پرتاب ديسک

حرکت چرخش ستون مهره‌ها در مهارت‌هاى ورزشى چون شيرجه، تراميلين، گلف، تنيس، بدمينتون، هندبال، ديسک، شنا و ديگر رشته‌هاى ورزشى به‌کار مى‌رود.