چندين ليگامنت موجب استحکام مفاصل ستون‌ مهره‌ها مى‌شوند که در شکل زير مشاهده مى‌گردند.تنه‌هاى مهره‌ها توسط دو ليگامنت طولى يکى در جلو و ديگرى در پشت ستون مهره‌ها نگهدارى مى‌شوند. ليگامنت طولى قدامى که به‌صورت يک نوار باريک از استخوان پس‌سرى شورع شده و با پايين‌تر رفتن به‌طرف خاجى پهن‌تر مى‌گردد. ليگامنت طولى خلفى نيز از استخوان پس‌سرى شروع شده و تا دنبالچه ادامه مى‌يابد و تقريباً در سرتاسر طولش باريک است. هر دو ليگامنت در منطقهٔ پشتى نسبت به مناطق گردنى و کمرى قوى‌ترى مى‌باشند. ليگامنت‌هاى ستون مهره‌ها در جدول زير آورده شده‌اند.


مشخصات ليگامنت‌هاى ستون مهره‌ها

ليگامنت عمل منطقه
طولى قدامي محدوديت در اکستنشن و استحکام ناحيهٔ قدامى مهره‌ها از مهرهٔ آکسيس تا خاجي، توسعه يافته در منطقهٔ کمرى و پشتى
اطلس آکسيس (ادامهٔ طولى قدامي) محدوديت در اکستنشن اطلس و آکسيس
طولى خلفى محدوديت در فلکشن، استحکام بخش ناحيهٔ خلفى مهره‌ها از آکسيس تا خاجى
ليگامنت زرد محدوديت در فلکشن، به‌خصوص در ناحيهٔ کمرى از آکسيس تا خاجى
ليگامنت گردنى (ادامهٔ ليگامنت فوق خاري) محدوديت در فلکشن منطقهٔ گردنى
فوق خارى محدوديت در فلکشن پشتى و کمرى
اطلس و آکسيس خلفى محدوديت در فلکشن اطلس و آکسيس
غشاء پوششي، ادامهٔ ليگامنت طولى خلفى محدوديت در فلکشن آکسيس تا استخوان پس‌سرى
بين خارى محدوديت در فلکشن کمري
بين عرضى محدوديت در فلکشن جانبى کمرى
پايي محدوديت در چرخش سر به همان طرف و فلکشن جانبى در جهت مخالف آکسيس به جمجمه