ستون مهره‌ها از سى و سه مهره تشکيل شده است و بنابر موقعيت قرار گرفتن به مهره‌هاى گردني، مهره‌هاى پشتي، مهره‌هاى کمري، استخوان‌هاى خاجى و دنبالچهٔ نامگذارى مى‌شوند