اين مفصل از اتصال سر جناغى استخوان ترقوه با قسمت سر استخوان جناغ سينه (مانوب ريوم) به‌وجود مى‌آيد (شکل زير). مفصلى است که ساختمان کروى دارد و داراى حرکت کامل حول سه محور حرکتى مى‌باشد. حرکت ترقوه از اين مفصل حول محور ساجيتال شامل کشش بالايى کتف (Elevation) و کشش پايينى کتف (Depression) مى‌باشد. اين حرکت با بالا کشيدن استخوان کتف و استخوان بازو همراه مى‌باشد که در حرکت ليفت وزنه‌بردارى کتف‌ها داراى اهميت است. حول محور حرکتى ورتيکال (عمودي) حرکت فلکشن و اکستنشن افقى ترقوه را موجب مى‌گردد که اين حرکت با پروتراکشن (Protracion) و ريتراکشن (Retraction) کتف همراه است. در حرکت پروتراکشن بر وسعت کمربند شانه افزوده مى‌شود و در واقع کتف‌ها از يکديگر دور مى‌شوند. اين حرکت در شناى روى زمين به خوبى قابل مطالعه و مشاهده مى‌باشد.


حول محور فرونتال، ترقوه حرکتى چرخشى حول محور طولى خود پيدا مى‌کند که مقدار آن بسيار ناچيز است و به چرخش بالايى و پايينى ترقوه موسوم است. شکل زير حرکت‌هاى ترقوه را حول سه محور حرکتى از مفصل جناغ و ترقوه نشان مى‌دهد.


حرکت‌هاى ترقوه حول سه محور حرکتى ساجيتال، ورتيکال و فرونتال
حرکت‌هاى ترقوه حول سه محور حرکتى ساجيتال، ورتيکال و فرونتال