ذوزنقه قسمت سوم

سر ثابت: زائدهٔ شوکى مهرهٔ هفتم گردنى و سه مهرهٔ پشتي


سر متحرک: خار کتف


عمل: نزديک‌کنندهٔ کتف به خط ميانى بدن. جهت انقباض عضله طورى است که نيرو به شکل افقى وارد شده و کتف را به خط ميانى بدن نزديک مى‌سازد.

ذوزنقه قسمت چهارم

سر ثابت: زائدهٔ شوکى چهارمين تا دوازدهمين مهرهٔ پشتي


سر متحرک: ريشهٔ خار کتف


عمل: پايين کشيدن کتف (Depression)، نزديک‌کنندهٔ کتف (Assuction)، چرخش بالايى (Upward Rotation).

ذوزنقه ۳ و ۴
ذوزنقه ۳ و ۴

جهت وارد شدن نيروى اين قسمت از عضلهٔ ذوزنقه (موقعيت قرارگيرى الياف عضلاني) طورى است که مى‌تواند به دو مؤلفهٔ نيروى افقى و عمودى تبديل گردد و بنابراين نيروى عمودى رو به پايين باعث کشش پايينى (Deperssion) و نيروى افقى باعث نزديک شدن (Adduction) مى‌‌گردد. حرکت چرخش بالايى نيز توسط دو قسمت ۲ و ۴ توأماً به‌صورت جفت نيرو انجام مى‌شود. در اين چرخش عضلهٔ دندانه‌اى قدامى نيز دخالت دارد.


چرخش بالايى کتف توسط عضلهٔ ذوزنقه بخش ۲ و ۴ و الياف تحتانى عضله دندانه‌اى قدامى
چرخش بالايى کتف توسط عضلهٔ ذوزنقه بخش ۲ و ۴ و الياف تحتانى عضله دندانه‌اى قدامى

همان‌گونه که قبلاً بيان گرديد با بالا بردن دست از پهلوها (آبداکشن) کتف چرخش بالايى پيدا مى‌کند و در اين عمل عضلهٔ ذوزنقه به شکل زير فعال مى‌گردد.


چرخش بالايى کتف توسط عضله ذوزنقه
چرخش بالايى کتف توسط عضله ذوزنقه