همان‌طور که نام‌گذارى شده لبه‌هاى اين عضله با موقعيت چسبندگى آن بر روى دنده‌ها دندانه‌اى شکل است.


اين عضله در زير استخوان کتف قرار دارد و بر روى دنده‌ها کشيده مى‌شود به‌طورى‌که به زير عضلهٔ سينه‌اى بزرگ مى‌رسد. در موقعى که دست در مقابل مقاومتى به بالاى سر برده شود در منطقهٔ زير لبهٔ خارجى کتف قابل لمس شدن مى‌باشد.


سر ثابت: قسمت بالاى نه دنده اول در سطح جانبى قفسهٔ سينه


سر متحرک: لبهٔ داخلى سطح قدامى استخوان کتف بين زاويهٔ فوقانى و تحتانى


عصب‌گيرى: عصب صدرى بلندى از پنجمين تا هفتمين نخاع گردنى منشعب مى‌شود


عمل: دورکنندهٔ کتف از خط ميانى بدن و چرخش بالايى آن، اين عمل براى کتف بسيار مهم و با اهميت مى‌باشد، اگرچه جهت نيروهاى (کشش تارهاى عضلاني) اين عضله به‌طور تقريباً افقى بوده و عمل اصلى آن همان آبداکشن و دور کردن استخوان کتف از خط ميانى بدن است ولى تارهاى عضلانى پايينى مى‌توانند عمل چرخش‌دهندگى بالايى کتف را موجب شوند. تارهايى که به قسمت زاويهٔ تحتانى اتصال دارند طورى قرار گرفته‌اند که درست به‌مانند ذوزنقه قسمت چهار که در ناحيهٔ ريشهٔ خار کتف چرخش بالايى به کتف مى‌دهد عمل مى‌کند و به آن چرخش بالايى مى‌دهد. اين عضله يکى از عضلاتى است که در بالا بردن دست به بالاى سر با عمل چرخشى که به کتف مى‌دهد داراى اهميت زيادى است و کسانى که به‌عللى اين عضله را از دست بدهند، در انجام عمل فوق به‌طور کامل موفق نخواهند بود و در ضمن اين عضله باعث نزديک نگه‌داشتن استخوان کتف به قفسهٔ سينه نيز مى‌باشد. عمل عضلهٔ دندانه‌اى بزرگ يا دندانه‌اى قدامى در شکل زير نشان داده شده است.