اين عضله در جلوى سينه و در زير عضلهٔ سينه‌اى بزرگ قرار دارد و بنابراين به‌طور مستقيم قابل لمس شدن نيست.سر ثابت: دنده‌هاى سوم، چهارم و پنجم


سر متحرک: زائدهٔ غرابى استخوان کتف


عصب‌گيرى: شاخهٔ داخلى و قدامى عصب صدرى


عمل: دورکنندهٔ کتف، پايين‌کشندهٔ آن (Depression) و چرخش‌دهندهٔ پايينى و بلندکنندهٔ زاويهٔ تحتانى کتف


تارهاى عضلانى اين عضله مستقيم به‌طرف پايين، داخل و جلو مى‌باشد. قابليت اين عضله در پايين کشيدن استخوان کتف به‌خوبى مشخص است در حالى که عمل دورکنندگي، چرخش پايينى و بلند کردن لبهٔ پايينى کتف آن کاملاً قابل تشخيص نيست.


اين عضله با عضلهٔ دندانه‌اى بزرگ هر دو عمل دورکنندگى کتف را به‌عهده دارند و مخالف عضلات ذوزنقه و متوازى‌الاضلاع که عمل نزديک‌کنندگى را داشتند عمل مى‌کنند و پس از ثابت کردن کتف توسط عضلات فوق استخوان بازو مکان امکان حرکت بهترى را دارا مى‌شود.