بر روى شانه دو نوع حرکت مطالعه مى‌شود، يکى حرکاتى که استخوان بازو دارد، و ديگرى حرکاتى که کتف انجام مى‌دهد. بنابراين عضلات اين قسمت بدن نيز دو دسته هستند، اول گروه عضلاتى که بر روى کتف اثرگذار هستند، و دوم گروه عضلاتى که بر روى استخوان بازو عمل مى‌کنند اين عضلات عبارتند از:


۱. عضلاتى که در کمربند شانه بر روى استخوان کتف اثرگذار هستند عبارتند از:


قعضلهٔ ذوزنقه عضلهٔ متوازى‌الاضلاع 
عضلهٔ گوشه‌اى دندانه‌اى بزرگ
سينه‌اى کوچک تحت ترقوه‌اى


۲. عضلاتى که بر روى مفصل شانه و استخوان بازو اثرگذار هستند با توجه به موقعيت قرارگيرى آنها در روى بدن عبارتند از:


قدامى خلفى فوقانى تحتانى
سينه‌اى بزرگ تحت خارى دلتوئيد پشتى بزرگ
غرابى بازويى گرد کوچک فوق خارى سه سر بازويى
تحت کتفى گرد بزرگ (سر دراز)
دو سر بازويى