نزديک شدن يا آداکشن

که عکس حرکت آبداکشن است و به برگشت و نزديک شدن کتف به خط ميانى بدن گفته مى‌شود. در چنين حالتى از وسعت کمربند شانه کاسته مى‌شود و شانه‌ها نيز از پشت به‌هم نزديک مى‌شوند. اين حرکت هم مى‌تواند بدون حرکت دادن استخوان بازو صورت پذيرد و هم موقعى که دست‌ها به حالت افقى در جلوى بدن قرار دارد و به حالت افقى در کنار بدن برده مى‌شود (تا حد ممکن) انجام مى‌پذيرد. شکل زير نزديک شدن کتف‌ها را بدون حرکت استخوان بازو نشان مى‌دهد.


نزديک شدنه کتف‌ها
نزديک شدنه کتف‌ها

حرکت چرخش بالايى استخوان کتف

اين چرخش موقعى صورت مى‌گيرد که زاويهٔ تحتانى از خط ميانى بدن دور مى‌شود و در واقع بايد تصور نمود که محورى عمود بر وسط اين استخوان مى‌شود که استخوان کتف حول اين محور (محور ساجيتال) چرخش مى‌يابد، زاويهٔ فوقانى استخوان کتف در اين حرکت به خط ميانى بدن نزديک مى‌شود و اين عمل موقعى صورت مى‌گيرد که دست‌ها به بالاى سر برده شود (سر استخوان بازو در داخل حفرهٔ دورى قرار گرفته و پس از بالا آمدن بازو تا حد افقى از آن به بعد کتف چرخش بالايى مى‌يابد).


بايد توجه داشت که بدون حرکت دور شدن (آبداکشن) استخوان بازو چرخش بالايى کتف صورت نخواهد گرفت. بخش ۲ و ۴ عضلهٔ ذوزنقه و الياف تحتانى دندانه‌اى قدامى موجب چرخش بالايى کتف مى‌شوند.