قبل از بررسى اين حرکت‌ها لازم است به شکل زير توجه نماييد و جهت حرکتى استخوان را کتف و به‌طور کلى در نظر بگيريد.


حرکت‌هاى استخوان کتف در جهات مختلف (نماى خلفى کتف چپ)
حرکت‌هاى استخوان کتف در جهات مختلف (نماى خلفى کتف چپ)

همان‌گونه که از فلش‌ها مشخص مى‌گردد کتف مى‌تواند کشش بالايى و کشش پايينى پيدا کند. کتف مى‌تواند به خط ميانى بدن نزديک و يا دور شود که فلش‌‌هاى افقى نشان‌دهندهٔ حرکت‌هاى فوق مى‌باشد. همچنين کتف مى‌تواند چرخش بالايى و يا چرخش پايينى پيدا کند. در شکل زير شش حرکت مهم استخوان کتف ديده مى‌شود.


شش حرکت عمدهٔ استخوان کتف:

کشش بالايى کتف

در اين حرکت شانه‌ها به بالا کشيده مى‌شود و به شکلى صورت مى‌گيرد که لبهٔ داخلى استخوان کتف به موازات ستون مهره‌ها به بالا مى‌رود. مفصلى که اين حرکت را ممکن مى‌سازد مفصل ترقوه و جناغ است. در اين حرکت استخوان ترقوه از حالت افقى به حالت مورب تغيير شکل مى‌دهد. حرکت کشش بالايى کتف به مقدار زيادى توسط بالا کشيدن شانه و به مقدار کم توسط بالا بردن دست‌ها انجام مى‌شود. شکل زير کشش بالايى استخوان کتف را نشان مى‌دهد.


کشش بالايى کتف‌ها
کشش بالايى کتف‌ها

اين حرکت مى‌تواند هم بدون حرکت استخوان‌هاى بازو صورت گيرد و هم مى‌تواند با رفتن دست به بالاى سر انجام شود. براى مثال در حرکت ليفت وزنه‌بردارى کتف‌ها به بالا کشيده مى‌شوند در سرويس چکشى و پرشى واليبال، ضربه اسمش در بدمينتون، سرويس تنيس، اسپک در واليبال و به‌طور کلى هرگاه استخوان بازو به بالاى سر برود کتف نيز به بالا کشيده مى‌شود. عضلاتى چون گوشه‌اي، متوازى‌الاضلاع، و بخش ۱ و ۲ ذوزنقه کار بالا کشيدن استخوان کتف را عهده‌دار مى‌باشند.