- مفاصل و حرکات ترقوه و کتف:

ترقوه داراى دو سر يا دو انتها است، اين دو سر هر کدام در يک طرف مفصل مى‌شود. يک سر ترقوه با استخوان جناق سينه مفصل مى‌شود و سر ديگر با زائدهٔ اخرمى کتف مفصل شده و باعث ايجاد حرکت مى‌گردد.