از آنجايى که جهت تجزيه و تحليل حرکت‌هاى بدن انسان نيازمند شناخت و تعيين مشخصه‌هاى معينى هستيم، لذا براى مطالعهٔ حرکت‌هاى قسمت‌هاى گوناگون بدن لازم است که با سطوح فرضى حرکتى بدن آشنا شويم و حرکت در اين سطوح (يا موازى با آن) و حول محورهاى مربوطه را مشخص نماييم.


سه سطح اصلى براى بدن انسان در نظر گرفته شده است که اين سطوح هر يک به دو سطح ديگر عمود مى‌باشند، اين سه سطح عبارتند از:

سهمى

سطحى است عمودى که از جلو به عقب بدن قرار گرفته (قدامى - خلفي). اين سطح بدن را به دو نيمهٔ چپ و راست تقسيم مى‌نمايد، چنانچه اين سطح بدن را به دو نيمهٔ مساوى و قرينه تقسيم نمايد آن را سطح ساجيتال ميانى (Median Plane) مى‌نامند.


سطح سهمى (ساجيتال)
سطح سهمى (ساجيتال)

عرضى

سطحى است عمودى و بدن را به دو نيمهٔ جلويى و عقبى تقسيم مى‌‌نمايد.


سطح عرضى (فرونتال)
سطح عرضى (فرونتال)

افقى

سطحى است افقى که بدن را به دو نيمهٔ بالايى و پايينى تقسيم مى‌کند.


سطح افقى (هوريزنتال)
سطح افقى (هوريزنتال)