براى اندازه‌گيرى دامنهٔ حرکتى مفاصل از وسيلهٔ ساده‌اى به‌نام گونيامتر استفاده مى‌شود که دو نمونهٔ آن در شکل زير نشان داده شده است.


دو نوع گونيامتر
دو نوع گونيامتر

در تجزيه و تحليل عضلانى حرکت‌ها و مهارت‌هاى ورزشى لازم است دامنهٔ حرکت مفاصل شرکت‌کننده در حرکت را توسط گونيامتر اندازه‌گيرى نمود و بدين وسيله مشخص نمود. ميزان جنبش‌پذيرى مفاصل ورزشکار (يا بهترين زاويهٔ حرکتي) چقدر است. در شکل زير چگونگى اندازه‌گيرى مفاصل مچ پا را در حرکت پلانتار فلکشن و شانه را در حرکت فلکشن به ترتيب نشان مى‌دهد. بايد توجه داشت که در هنگام اندازه‌گيرى دامنه‌هاى حرکتى مفاصل مختلف ابتدا شخص بدنش را گرم کند.


اندازه‌گيرى دامنهٔ حرکتى مفاصل
اندازه‌گيرى دامنهٔ حرکتى مفاصل

اندازه‌گيرى دامنهٔ حرکتى مچ براى شناگران قورباغه به‌ويژه در حرکت دورسى فلکشن (نزديک کردن پنجهٔ پا به ساق پا) بسيار مهم است. براى شناگران کرال پشت‌رو داشتن مفصل چنبش‌پذير شانه داراى اهميت مى‌باشد. اين قهرمانان بايستى همواره به افزايش دامنهٔ حرکت مفاصل فوق توجه داشته باشند.


راستون وريلى در ۱۹۹۶ دامنهٔ حرکتى مفاصل دانشجويان ۲۰ سالهٔ دختر و پسر رشتهٔ تربيت بدنى و فيزيوتراپى را اندازه‌گيرى نمود.


اندازه‌گيرى دامنهٔ فلکشن مفصل زانو در حالت خوابيده بر روى زمين
اندازه‌گيرى دامنهٔ فلکشن مفصل زانو در حالت خوابيده بر روى زمين

اندازه‌گيرى دامنهٔ اکستنشن مفصل زانو
اندازه‌گيرى دامنهٔ اکستنشن مفصل زانو