محل اتصال دو سر استخوان را مفصل مى‌گويند، يا موقعى که دو استخوان حالت اتصال مى‌يابند آن محل را مفصل مى‌گويند. از نقطه‌نظر پزشکى مفصل مجموعه‌اى از عناصر تشريحى است که دو يا چند استخوان مجاور را باهم متصل مى‌سازد.