ليگامنت مايل رکبى

ليگامنتى پهن و مسطح است که پشت مفصل زانو را مى‌پوشاند. از قسمت بالا به لبهٔ بالايى حفرهٔ بين لقمه‌اى سطح خلفى استخوان ران و از پايين به لبهٔ خلفى استخوان درشت‌نى متصل است. در بخش داخلى با تاندون عضله و در بخش خارجى مفصل زانو با سر عضلهٔ دو قلو درهم‌آميختگى پيدا مى‌کند. اين ليگامنت از حرکت‌هاى هايپراکستنشن مفصل زانو جلوگيرى مى‌کند.


ليگامنت‌هاى متقاطع

دو ليگامنت طناب‌مانند محکم نگه‌دارندهٔ مفصل زانو هستند که به‌علت شکل ضربدرى که از روى هم مى‌گذرند ليگامنت‌هاى متقاطع ناميده شده‌اند و براساس چگونگى اتصال به درشت‌نى به ليگامنت‌هاى متقاطع قدامى و خلفى نام‌گذارى شده‌اند. محدودکنندهٔ حرکت اکستنشن و چرخش ساق پا در حالت اکستنشن مى‌باشند و در عين حال از سُر خوردن دو استخوان درشت‌نى و ران در مفصل زانو بر روى يکديگر جلوگيرى مى‌کنند.ليگامنت متقاطع قدامى:


از بخش قدامى حفرهٔ بين‌لقمه‌اى استخوان درشت‌نى به سمت بالا و عقب و سطح داخلى لقمهٔ خارجى استخوان ران متصل مى‌شود.


ليگامنت متقاطع خلفى:


که هم قوى‌تر و هم کوتاهتر از ليگامنت متقاطع قدامى مى‌باشد. از بخش خلفى حفرهٔ بين‌لقمه‌اى درشت‌نى به سمت بالا و جلو حرکت کرده و به بخش خارجى و جلويى لقمهٔ داخلى استخوان ران مى‌چسبد.

ليگامنت عرضى

ليگامنتى کوتاه و طناب‌مانند است که لبهٔ بخش قدامى محدب‌شکل مينيسک خارجى را به مينيسک داخلى متصل مى‌سازد.


نوار ايليوتيبيال

يک نوار پهن و محکم است که از لبهٔ تاج خاصره‌اى استخوان خاصره شروع شده و در امتداد سطح خارجى استخوان ران پايين آمده و به لقمهٔ خارجى استخوان ران و برجستگى درشت‌نى متصل مى‌شود.