اين مفصل توسط تاندون‌هاى عضلانى و ليگامنت‌هاى اطراف آن به‌خوبى محکم مى‌شود. شناخت ساختار نگه‌دارندهٔ اين مفصل به‌ويژه براى مربيان ورزش اهميت زيادى دارد، زيرا بسيارى از حرکت‌هاى ورزشکاران با دويدن‌ها، جابجايى بدن و تغيير مسيرها در حين دويدن همراه است و احتمال آسيب‌ديدگى زانو به‌علت نامساعد بودن سطح زمين‌هاى بازى و به‌خصوص برخوردهاى بازيکنان با يکديگر وجود دارد.

ليگامنت کشککى

ليگامنتى محکم و تخت است که لبهٔ پايينى استخوان کشکک را به برجستگى درشت‌نى متصل مى‌سازد.


ليگامنت درشت‌نى جانبى (داخلى)

ليگامنت تختى است که در بخش داخلى مفصل زانو طورى قرار گرفته است که سربالايى آن به فوق لقمه داخلى استخوان ران و سر پايينى آن به لقمهٔ داخلى درشت‌نى متصل است و محکم به مينيسک داخلى زانو چسبيده است و داراى نقش مهمى در جلوگيرى از صدمات زانو مى‌باشد. در هنگام حرکت اکتنشن ساق پا از مفصل زانو حرکت ساق پا از مفصل زانو از حرکت ساق به طرف خارج (آبداکشن) جلوگيرى مى‌کند.


ليگامنت نازک‌نى جانبى (خارجى)

ليگامنت محکم طناب‌مانندى است که به قسمت بالا و پشت فوق لقمهٔ خارجى استخوان ران و از طرف پايين به سطح خارجى سر استخوان نازک‌نى متصل است. اين ليگامنت هم به مانند ليگامنت درشت‌نى جانبى در هنگام اکستنشن زانو از حرکت ساق پا به سمت داخل پا (آداکشن) جلوگيرى مى‌کند.