راست داخلى

در عمل فلکشن ران دخالت مى‌کرد، علاوه بر آن موجب فلکشن زانو شده و به استخوان درشت‌نى از مفصل زانو چرخش داخلى مى‌دهد.


رکبى

عضلهٔ کوچکى است که در ناحيهٔ خلفى مفصل زانو به‌طور عمقى قرار گرفته و قابل لمس نيست، سر ثابت اين عضله به لقمهٔ خارجى استخوان ران و سر متحرک آن بخش خلفى استخوان درشت‌نى متصل مى‌شود، عمل اين عضلهٔ فلکشن زانو و چرخش داخلى استخوان درشت‌نى از مفصل زانو مى‌باشد، اين عضله فقط بر روى يک مفصل و آن هم مفصل زانو عمل مى‌نمايد.


عضلهٔ دوقلو

عضله‌اى بزرگ و سطحى است که در ناحيهٔ بخش خلفى ساق پا، در زير زانو به پايين قابل لمس و رؤيت مى‌باشد. اين عضله داراى دو سر ثابت مى‌باشد که به بخش خلفى دو برجستگى داخلى و خارجى استخوان ران متصل مى‌باشد، سر متحرک اين عضله به تاندون آشيل و سطح خلفى استخوان پاشنه متصل است. اين عضله به فلکشن زانو در صورت وجود مقاومت کمک مى‌نمايد.


کف پايى

عضلهٔ کوچکى است که در بعضى‌ها بسيار کوچک مى‌باشد و بين دو عضلهٔ نعلى و دوقلو قرار گرفته است و قابل لمس نمى‌باشد، سر ثابت آن به بخش خلفى استخوان ران در بالاى مفصل زانو متصل است و سر متحرک آن به بخش خلفى استخوان پاشنه اتصال دارد، عمل اين عضلهٔ به‌طور ضعيف در حرکت فلکشن زانو مى‌باشد.در چرخش داخلى درشت‌ني: نيم‌وتري، نيم‌غشايي، خياطه، راست داخلى و رکبي.


در چرخش خارجى درشت‌ني: عضلهٔ دوسر رانى منقبض مى‌شوند.