راست قدامى زانو

عضلهٔ فوق بازکنندهٔ (اکستنسور) مفصل زانو نيز مى‌باشد. اين عضله بر هر دو مفصل به‌طور مؤثر عمل مى‌کند و يکى از عضلات پرقدرت چهارسر رانى مى‌باشد.


عضلات رانى

سه عضله هستند که در ناحيهٔ سطح قدامى و دو طرف ران قرار گرفته‌اند و به نام‌هاى پهن خارجي، پهن داخلي، و پهن ميانى مورد بررسى قرار مى‌گيرند و هر سه از گروه عضلات چهارسر رانى مى‌باشند. پهن خارجى در کنار خارجى عضلهٔ راست قدامى قرار گرفته و قابل لمس مى‌باشد، پهن داخلى در قسمت داخلى راست قدامى قرار گرفته و موقعى که زانو در حالت اکستنشن کامل باشد به‌خوبى قابل لمس مى‌شود. پهن ميانى يا عضلهٔ رانى در زير عضلهٔ راست قدامى قرار گرفته و قابل لمس نمى‌باشد. سر ثابت هر سه عضلهٔ فوق روى استخوان ران قرار گرفته است، سر ثابت پهن خارجى به سطح خارجى استخوان ران، در زير برآمدگى بزرگ و نصف بالاى خط خشن و سر ثابت پهن داخلى به سرتاسر خط خشن ران، و بالاخره سر ثابت عضلهٔ رانى به دو سوم بالاى سطح قدامى استخوان ران متصل مى‌شود، ولى سر متحرک هر سه عضله به لبه‌هاى استخوان کشگک متصل مى‌شود و استخوان کشکک توسط رباط کشگکى به استخوان درشت‌نى اتصال مى‌يابد.


عمل هر سه عضلهٔ اکستنشن (بازکنندگي) مفصل زانو مى‌باشد. اين عضلات در شکل زير نشان داده شده‌اند.


نيم‌وترى

عضلهٔ فوق علاوه بر اکستنشن مفصل ران فلکسور زانو بوده و به استخوان درشت‌نى از مفصل زانو چرخش داخلى مى‌دهد.


عضلهٔ نيم‌غشايى

اين عضله نيز علاوه بر اينکه در عمل اکستنشن ران دخالت دارد، موجب فلکشن زانو و همچنين چرخش داخلى استخوان درشت‌نى از مفصل مى‌شود.


دوسر رانى

اين عضله نيز علاوه بر اينکه در عمل اکستنشن ران دخالت مى‌کند، موجب حرکت فلکشن زانو شده و به استخوان درشت‌نى از مفصل زانو چرخش خارجى مى‌دهد.


هر سه عضلهٔ ذکر شده از گروه عضلات همسترينگ بوده و با قدرت زانو را تا مى‌کنند.


خياطه

اين عضلهٔ زانو را تا کرده (فلکسور) و به استخوان درشت‌نى چرخش داخلى مى‌دهد. دربعضى از افراد اين عضله به بخش قدامى زانو اتصال مى‌يابد که در چنين مواقعى عمل بازکنندگى مفصل زانو را موجب مى‌گردد.