حرکت‌هاى اين مفصل عبارتند از: فلکشن و اکستنشن که حول محور فرونتال انجام مى‌شود و توسط گروه عضلاتى صورت مى‌گيرد که در سطح قدامى و خلفى محور حرکتى قرار مى‌گيرند.


دامنهٔ حرکت‌هاى فلکشن و اکستنشن و هايپراکستنشن مفصل زانو:محور دوم حرکتى اين مفصل ورتيکال مى‌باشد که حرکت‌هاى چرخشى خارجى و داخلى حول آن انجام مى‌شود و اين حرکات نيز توسط عضلاتى انجام مى‌گردد که اتصال آنها به بخش خارجى يا داخلى استخوان درشت‌نى مى‌باشد. امکان حرکت‌هاى چرخش داخلى يا خارجى درشت‌نى موقعى ممکن مى‌گردد که اولاً مفصل زانو داراى فلکشن باشد (در حالت اکستنشن استخوان درشت‌نى قادر به‌انجام حرکات فوق نخواهد بود)، ثانياً وزنى بر روى استخوان درشت‌نى نباشد.


حرکت‌هاى چرخشى داخلى و خارجى ساق پا از مفصل زانو
حرکت‌هاى چرخشى داخلى و خارجى ساق پا از مفصل زانو

همين قابليت حرکت‌هاى چرخشى درشت‌نى از مفصل زانو، اين امکان را فراهم مى‌سازد که در هنگام دويدن شخص بتواند تغيير مسير بدهد. در مهارت‌هاى ورزشى کمتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. جمعاً دوازده عضله در حرکت‌هاى فلکشن و اکستنشن زانو به‌کار مى‌روند که هشت تاى آنها بر روى دو مفصل (ران و مچ) اثر دارند. مفصل بين کشکک و ران از نوع مفصل مسطح است و اين در حالى است که سطوح استخوان‌هاى فوق در محل مفصلى کاملاً مسطح نيست.

فلکشن زانو

هشت عضله موجب حرکت فلکشن زانو مى‌شوند، اگرچه از نظر بهرهٔ مکانيکى نيرويى که وارد مى‌نمايند قابل توجه نيست ولى به‌طور کلى فلکشن زانو حرکتى است قوى که در راه رفتن‌ها و دويدن‌هاى روزمره به‌کار مى‌رود، همچنين در شناها مورد استفاده قرار مى‌گيرد. عضلات شرکت‌کننده در عمل فوق عبارتند از دو سر راني، نيم‌غشايي، نيم‌وتري، دوقلو، خياطه، راست داخلي، کف پايى و رکبي.

اکستنشن زانو

اکستنشن زانو توسط چهار عضلهٔ بزرگ صورت مى‌گيرد که تحت عنوان عضلات چهارسر رانى آنها را بررسى مى‌کنيم، عضلات فوق نيز از نقطه‌نظر بهرهٔ مکانيکى موقعيت و کارآيى بسيار مطلوبى را ندارند ولى اکستنشن زانو حرکتى است قوى و علت آن عضلات پرقدرت چهارسر مى‌باشد. در راه‌ رفتن‌ها، دويدن‌ها و به‌خصوص پرش‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در بلندشدن‌ها از حالت نشسته، شناها، اسکي، اسکيت و غيره به‌کار مى‌رود. عضلات عمل‌کنندهٔ اين حرکت راست قدامي، پهن داخلي، پهن خارجى و عضلهٔ رانى مى‌باشد.

حرکات چرخشى

قابليت حرکت چرخشى درشت‌نى از مفصل زانو، در مهارت‌هايى چون تغيير مسيرهاى دو و ميداني، اسکى روى آب و برف به‌کار مى‌رود، چرخش داخلى تا حد ۳۰ تا ۳۵ درجه و چرخش خارجى بين ۴۵ تا ۵۰ درجه مقدور مى‌باشد.


در اين حالت شخص بر روى شکم دراز کشيده است و عمل چرخش استخوان درشت‌نى از مفصل زانو با کمک انجام مى‌شود.
در اين حالت شخص بر روى شکم دراز کشيده است و عمل چرخش استخوان درشت‌نى از مفصل زانو با کمک انجام مى‌شود.

وقتى که زانو فلکشن دارد و فشارى روى آن نيست مى‌توان حرکت چرخيشى درشت‌نى را از مفصل زانو انجام داد.
وقتى که زانو فلکشن دارد و فشارى روى آن نيست مى‌توان حرکت چرخيشى درشت‌نى را از مفصل زانو انجام داد.
با زانويى در حالت اکستنشن کامل چرخش استخوان درشت‌نى ممکن نمى‌گردد و اگر پا چرخش داشته باشد از مفصل ران صورت مى‌گيرد.
با زانويى در حالت اکستنشن کامل چرخش استخوان درشت‌نى ممکن نمى‌گردد و اگر پا چرخش داشته باشد از مفصل ران صورت مى‌گيرد.