مفصل زانو بزرگترين مفصل بدن آدمى است که در واقع از سه مفصل تشکيل مى‌شود، دو مفصل آن بين استخوان‌هاى درشت‌نى و ران قرار دارد و از نوع لقمه‌اى مى‌باشد، (منظور دو لقمهٔ داخلى و خارجى استخوان ران است که در دو طرف لقمه‌هاى درشت‌نى قرار مى‌گيرد) و ديگرى مفصلى است که بين استخوان‌ کشکک و استخوان ران بوده و از نوع مفاصل بدون محور يا مسطح است. البته در آناتومى اين مفصل را از نوع لولايى يا قرقره‌اى ذکر کرده‌اند.


ساختمان مفصل زانو
ساختمان مفصل زانو