ليگامنت‌هاى محکمى علاوه بر استحکام موجب محدوديت حرکت مفصل ران مى‌گردند. ليگامنت عرضى حقه‌اى که يک ليگامنت‌ پهن و قوى است حفرهٔ حقه‌اى را کامل مى‌کند. ليگامنت بزرگ رانى از حفرهٔ حقه‌اى به سر کروى‌شکل استخوان ران مى‌چسبد. علاوه بر آن سه ليگامنت خارجى استخوان ران را به استخوان خاصره محکم مى‌نمايند. و به نام‌هاى هر يک از سه استخوان تشکيل‌دهندهٔ استخوان بى‌نام يعنى ليگامنت عانه‌اى راني، ليگامنت ورکى رانى و ليگامنت خاصره‌اى رانى گفته مى‌شوند. ليگامنت خاصره‌اى رانى با موقعيت قرارگيرى کنترل حرکت اکستنشن و چرخش داخلى و خارجى ران را عهده‌دار است. ليگامنت عانهٔ رانى از دور شدن بيش از حد پا از مفصل ران جلوگيرى کرده و حرکت اکستنشن و چرخش خارجى را کنترل مى‌نمايد. ليگامنت قدرتمند ورکى رانى که در پشت کپسول مفصل ران قرار دارد مسؤول محدود نمودن حرکت چرخش داخلى و نزديک شدن پا در حالت فلکشن ران مى‌باشد.


ليگامنت‌هاى مفصل ران
ليگامنت‌هاى مفصل ران