تاکنندهٔ دراز انگشتان پا

به‌طور عمقى در ناحيهٔ خلفى پا قرار گرفته است و قابل لمس نيس.


سر ثابت: بخش خلفى درشت‌ني.


سر متحرک: پايهٔ سطح کف پايى بند انگشتان پا.


عصب‌گيري: عصب درشت‌ني.


عمل: فلکشن بند انگشتان و مفصل کف و مفصل اول انگشتان پا، پلانتار فلکشن و اينورشن مچ پا، اصل حرکت اين عضله فلکشن انگشتان پا مى‌باشد.


تاکنندهٔ دراز شست پا

در بخش خارجى عضلهٔ تاکنندهٔ دراز انگشتان پا، به‌طور عمقى قرار گرفته است و قابل لمس نيست.


سر ثابت: دو سوم بخش پايينى و خلفى نازک‌ني.


سر متحرک: بخش کف پايى پايهٔ استخوان بند دوم انگشتان شست پا.


عصب‌گيري: عصب درشت‌ني.


عمل: تاکنندهٔ بند انگشت شست و مفصل کف يا، پلانتار فلکشن و اينورشن مچ پا.


عضلهٔ تاکنندهٔ دراز شست پا
عضلهٔ تاکنندهٔ دراز شست پا

ساقى خلفى

در بخش خلفى ساق پا، به‌طور عمقى قرار گرفته و قابل لمس نيست.


سر ثابت: سطح دو سوم بالاى درشت‌نى و سطح داخلى دو سوم نازک‌ني.


سر متحرک: پايين سطح داخلى استخوان ناوى و استخوان‌هاى تاسي، پاشنه و سه استخوان ميخي.


عصب‌گيري: عصب درشت‌ني.


عمل: پلانتار فلکشن و اينورشن مچ پا.