نازک‌نى طرفى

به نظر بخشى از عضلهٔ بازکنندهٔ انگشتان پا مى‌آيد و حتى در هنگام تشخيص ممکن است با عضلهٔ فوق اشتباه شود.


سر ثابت: بخش قدامى و يک سوم نازک‌ني.


سر متحرک: بخش روى پايى پنجمين استخوان کف پايي.


عصب‌گيري: عصب ميان دوراهى عمقي.


عمل: دورسى فلکشن و اورشن مفصل مچ پا


نازک‌نى بلند

اين عضله در بخش خارجى ساق پا قرار دارد و تاندون آن در بالاى قوزک خارجى پا، موٕقعى که حرکت اورشن انجام ‌شود، به‌خوبى قبل لمس مى‌شود.


سر ثابت: سر و دو سوم بالاى استخوان نازک‌ني.


سر متحرک: سطح خارجى اولين استخوان ميخى و همچين اولين استخوان کف پايي.


عصب‌گيري: عصب ميان دوراهى سطحي.


عمل: اورشن و کمک به عمل پلانتار فلکشن مفصل مچ پا


عضلهٔ نعلى

در زير عضلهٔ دوقلو قرار گرفته است.


سر ثابت: يک سوم سطح خلفى و بالايى نازک‌نى و يک سوم بخش ميانى و داخلى درشت‌ني.


سر متحرک: سطح خلفى استخوان پاشنه با تاندون آشيل.


عصب‌گيري: عصب درشت‌ني.


عمل: پلانتار فلکشن مفصل مچ پا


نازک‌نى کوتاه

کوچکتر و کوتاهتر از نازک‌نى بلند است و در زير آن قرار دارد و قابل لمس نيست. فقط تاندون آن در موقع اتصال به پايهٔ پنجم استخوان کف پايي، قابل لمس است. (شکل زير)


سر ثابت: دو سوم بالايى استخوان نازک‌ني.


سر متحرک: بخش خارجى پايهٔ استخوان پنجم کف پا.


عصب‌گيري: عصب ميان دوراهى سطحي.


عمل: پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا.دوقلو: اثر اين عضله بر روى استخوان مچ پا به‌صورت پلانتار فلکشن مى‌باشد، بلند بودن طول بازوى کارگر در اين عضله موجب مى‌شود که در عمل پلانتار فلکشن با قدرت عمل نمايد و در ضمن عضله‌اى است حجيم و قوي.


کف پايي: بر مفصل مچ پا اثر کمک‌کنندگى در حرکت پلانتار فلکشن دارد.