ساقى قدامى

در بخش قدامى ساق پا قرار دارد و در قسمت خارجى استخوان درشت‌نى قابل لمس است و چنانچه پنجهٔ پا حالت دورسى فلکشن و اينورشن داشته باشد، لمس کردن آن بهتر صورت مى‌گيرد.


سر ثابت: دو سوم بالايى بخش خارجى درشت‌ني.


سر متحرک: سطح داخلى کف پايى اولين استخوان ميخى و پايهٔ اولين استخوان کف پايي.


عصب‌گيري: عصب ميان دوراهى عمقي.


عمل: دورسى فلکشن مچ پا و اينورشن مفصل قاپ و ناوي، با موقعيت قرارگيرى تاندون اين عضله نسبت به دو محور حرکتى مچ پا، به‌طور مؤثر در حرکات فوق‌الذکر عمل مى‌کند.


بازکنندهٔ طويل انگشتان پا

اين عضله در بخش قدامى و خارجى ناحيهٔ ساق پا قرار دارد و در بخشى که تاندون آن به چهار قسمت تقسيم مى‌شود، به‌خوبى قابل لمس مى‌شود.


سر ثابت: لقمهٔ خارجى استخوان درشت‌نى و سه چهارم بالايى استخوان نازک‌ني.


سر متحرک: استخوان‌هاى بند دوم و سوم چهار انگشتان پا.


عصب‌گيري: عصب ميانى دوراهى عمقي.


عمل: اکستنشن بند انگشتان و همچنين اکستنشن مفصل استخوان‌هاى کف و بند اول انگشتان، دورسى فلکشن و اورشن مفصل مچ. عمل اصلى آن باز کردن بند انگشتان است ولى چون از ديگر مفاصل نيز عبور مى‌نمايند و موقعيت مناسبى را نسبت به محورهاى حرکتى گوناگون دارا مى‌باشد لذا بر مفاصل فوق نيز اثر مى‌گذارد و در عين حال بزرگى طول بازوى کارگر موجب مى‌شود در حرکات دورسى فلکشن و اورشن به‌طور مناسب عمل نمايند.


بازکنندهٔ دراز شست پا

در بين عضلهٔ بازکنندهٔ انگشتان پا و ساقى قدامى و در قسمت پايين ساق پا قرار گرفته است و تاندون آن در هنگام هايپراکستنشن مفصل شست پا با استخوان کف پا قابل لمس است.


سر ثابت: بخش ميانى و قدامى و نازک ني.


سر متحرک: پايهٔ استخوان بند اول شست پا.


عصب‌گيري: عصب ميان دوراهى عمقي.


عمل: بازکنندهٔ مفصل بند شست پا و بند شست و استخوان‌هاى کف پا و و دورسى فلکشن مچ پا. با موقعيت قرارگيرى آن نسبت به محورهاى حرکتى مفصل تاپ و ناوى قادر به حرکات اينورشن و اورشن نمى‌باشد.