به غير از عضلهٔ دوقلو که محل اتصال سر ثابت آن بر روى استخوان ران قرار دارد و بر مفصل مچ پا حرکت پلانتار فلکشن را موجب مى‌گردد، بقيهٔ عضلات عمل‌کننده بر مفصل مچ پا را به دو دسته تقسيم مى‌کنند، دستهٔ اول عضلاتى که از ناحيهٔ ساق پا به کف و انگشتان پا متصل مى‌شوند و گروه دومخ عضلاتى هستند که در ناحيهٔ مچ و کف و بند انگشتان بوده و موجب حرکت مفاصل پا مى‌شوند.