کلمهٔ (kinesiology) که به معناى حرکت‌شناسى ترجمه و به‌کار گرفته شده است داراى ريشهٔ لغوى يونانى است و در واقع از دو کلمهٔ (kinesis) يا (kinein) به معناى (to move) حرکت و همچنين (logos) يا (ology) به معناى (science of) علمى از مى‌باشد که در مجموع اين لغت به معناى علم‌الحرکات يا عملى از حرکت مى‌باشد. علم‌الحرکات لغتى است که مى‌توان معناى زيادى را از آن برداشت نمود و مى‌تواند در برگيرندهٔ مباحثى چون يادگيرى حرکتي، رشد و تکامل حرکتي، آناتومى و فيزيولوژى و بيومکانيک است.