تاکردن زند زيرينى و زند زبرينى انگشت ميانى

حرکت‌دهنده‌ها - عضلات بين استخوانى پشت دستى (هر دو عمل فوق را روى انگشت ميانى انجام مى‌دهند
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها - عضلات مختلف ديگر انگشتان و مچ دست، بسته به وضعيت دست و قدرت حرکت، استعداد خنثى و ثابت‌کنندگى دارند)

انگشت شست

تاشدن شست

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - تاکننده دراز شست (هر دو بند انگشت)
- تاکننده کوتاه شست (کف دستي، بند ابتدايى يا بالايي)
- متقابل کننده شست (کف دستي)
کمکى - نزديک‌کننده شست (کف دستي، بند بالايي)
ثابت‌کننده‌ها و خنثى‌کننده‌ها - بازکننده‌هاى مچ و ديگر عضلات مچ دست، بسته به وضعيت دست و قدرت حرکت وارد عمل مى‌شوند

بازشدن شست

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - دورکننده دراز شست (کف دستى)
- بازکننده دراز شست (دو سر بند انگشت)
- بازکننده کوتاه شست (بند بالايى)
کمکى - بازکننده کوتاه شست (کف دستى)
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها - تاکننده‌هاى مچ و ديگر عضلات مچ دست که عمل آنها به موقعيت دست و قدرت حرکت آن وابسته است.

دورکردن شست

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - دورکننده دراز شست (کف دستي)
- دورکننده کوتاه شست (کف دستي)
- متقابل کننده شست
کمکى - بازکننده کوتاه شست (کف دستي)
- خم‌کننده کوتاه شست (کف دستي)
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها - تاکننده‌هاى زند زبرينى مچ و عضلات ديگر مچ دست بسته به موقعيت دست و قدرت حرکت، عمل مى‌کنند.

نزديک کردن شست

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - نزديک‌کننده شست (کف دستي)
کمکى - تاکننده دراز شست (کف دستي)
- بازکننده دراز شست (کف دستي)
- تاکننده کوتاه شست (کف دستي)
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها عضلهٔ ثابت‌کننده و خنثى‌کننده‌اى نداريم مگر اينکه حرکت قدرتمند باشد، در اين صورت به نظر مى‌رسد که همهٔ عضلات مچ و انگشتان انقباض استاتيک داشته باشند.

متقابل‌کننده شست

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - متقابل‌کننده شست (کف دست)
  کمک‌کننده‌ها       - تاکننده دراز شست (کف دستى و هر دو بند انگشت)
در مراحل مختلف
    - تاکننده کوتاه شست (کف دستى و بند بالايى)
عمل متقابل شدن
    - نزديک‌کننده شست (کف دستى و بند بالايى)
خنثى‌کننده‌ها - در قسمت دوم حرکت تمايل تاکننده دراز شست به تاکردن و تاکردن زند زبرينى مچ توسط بازکننده مچ دستى (زند اسفلى خلفي) بلند و کوتاه خنثى مى‌شود. تمايل تاکننده کوتاه شست به تاکردن استخوان کف دستى در همان زمانى که عضله در حال تاکردن بند اول است بوسيله بازکننده‌هاى دراز و کوتاه شست خنثى مى‌‌شود.
ثابت‌کننده‌ها - تمام عضلات مچ انقباض پيدا مى‌کنند، بخصوص وقتى‌ که انگشت شست با نيروى زيادى به انگشت ديگر فشار وار مى‌آورد.