انگشتان دست

تاشدن

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - تاکننده سطحى انگشتان (بندهاى ميانى)
- تاکننده عمقى انگشتان (بندهاى انتهايى)
- تاکننده کوتاه انگشت کوچک (بند ابتدايى انگشت پنجم)
کمکى - عضلات دودى (بندهاى ابتدايى وقتى که بندهاى ديگر باز هستند)
- بين استخوان کف‌دستى (بندهاى ابتدايى انگشتان دوم، چهارم و پنجم)
- بين استخوان پشت‌دستى (بندهاى ابتدايى انگشتان دوم، چهارم و پنجم)
- متقابل کنندهٔ انگشت کوچک (متاکارپ پنجم)
- دورکنندهٔ انگشت کوچک (بند ابتدايى انگشت پنجم)
خنثى‌کننده‌ها
و تثبيت‌کننده‌ها
- اين دو دسته با همديگر گروه‌بندى شده‌اند، زيرا عضلات در اعمال خنثى‌کردن و تثبيت کردن، تداخل عمل دارند. بازکننده دراز و کوتاه مچ دستى (زند اعلايى خلفي) و بازکننده مچ دستى (زند اسفلى خلفي)، مچ را در حين تاشدن انگشتان ثابت نگه مى‌دارد. بنابر اين تمايل مچ به تاشدن توسط ثابت‌کننده‌هاى دراز انگشتان را خنثى مى‌کند. اگر بندهاى ميانى و انتهايى انگشتان تاشده باشند، اما بند ابتدايى انگشتان تانشده باشد، بازکنندهٔ انگشتان بند ابتدايى و انتهايى را ثابت مى‌کند و زند اسفلى قدامى و زند اعلايى قدامى و کف دست طويل مچ را در مقابل کشش بازکننده مشترک انگشتان ثابت مى‌کنند.
- اگر بندهاى ابتدايى (بالايي) انگشتان تاشده باشند، ولى بندهاى ميانى يا انتهايى باز باشند، بازکنندهٔ مشترک انگشتان، بندهاى ميانى و انتهايى را ثابت مى‌کنند و زن اسفلى قدامى و زند اعلايى قدامى و کف دستى طويل مچ را در مقابل کش بازکنندهٔ مشترک انگشتان ثابت مى‌کنند.

بازکردن انگشتان دست

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - بازکننده مشترک (بند بالايي)
- بازکننده انگشت سبابه (بند بالايى انگشت اشاره)
- بازکننده انگشت کوچک (بند بالايى انگشت پنجم)
کمکى - عضلات دودى (بندهاى ميانى و تحتاني)، بين استخوانى کف‌دستى (بندهاى ميانى و تحتاني)، بين استخوانى کف دستى (بندهاى ميانى و تحتانى انگشتان دوم، چهارم و پنجم)، بين استخوانى پشت دستى (بندهاى ميانى و تحتانى انگشتان دوم، چهارم و پنجم)، دورکننده انگشت کوچک (بندهاى ميانى و تحتانى انگشت پنجم)
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها - زند اسفلى قدامي، زند اعلايى قدامى و کف دستى طويل، به هنگام بازکردن انگشتان، مچ دست را ثابت مى‌کنند، بنابر اين تمايل به بازشدن مچ دست توسط بازکننده بلند انگشتان خنثى مى‌شود.

دورکردن انگشتان دست

حرکت‌دهنده‌ها - بين استخوانى پشت دستى (انگشتان دوم و چهارم)
- دورکننده انگشت کوچک (انگشت پنجم)
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها عضلات مختلف مچ و دست، بسته به وضعيت دست، اينکه کدام انگشتان در حالت دورشده قرار مى‌گيرند و بسته به قدرت حرکت، استعداد خنثى و ثابت‌کنندگى دارند.

نزديک کردن انگشتان دست

حرکت‌دهنده‌ها - بين استخوانى کف دستى (انگشتان دوم، چهارم و پنجم)
- متقابل کننده انگشت کوچک (پنجمين استخوان کف دستي)
خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها - عضلات مختلف مچ و دست، بسته به وضعيت دست و اينکه کدام انگشتان نزديک مى‌شوند و بسته به قدرت حرکت، استعداد و خنثى و ثابت‌کنندگى دارند.