مچ دست

تاشدن مچ

  حرکت‌دهنده‌ها     اصلى   - زند اسفلى قدامى
- زند اعلايى قدامى
- عضله کف‌دستى طويل
  کمک‌کننده   - تاکننده دراز شست دست
- دورکننده دراز شست دست
- تاکننده سطحى انگشتان دست (وقتى که از خم‌شدن انگشتان ممانعت شود)
خنثى‌کننده‌ها - زمانى که تاشدن مچ دست نياز به کمک خم‌کننده‌هاى انگشتان دارد، بازکننده‌هاى انگشتان عمل تاشدن انگشتان را خنثى مى‌کند و به اين ترتيب به خم‌کننده‌هاى انگشتان اجازه مى‌دهد تا فقط بر مفصل مچ اثر بگذارند
- زير اسفل قدامى با زند اعلايى قدامى و دورکننده دار شست به صورت دو طرفه تمايل به انحراف مچ به طرف زند زبرين و زند زيرين را خنثى مى‌کنند
ثابت‌کننده‌ها - وقتى بخواهيم تاشدن را با قدرت انجام دهيم. عضله سه سر با جلوگيرى از تاشدن آرنج، مبدأ فلکسورهاى مچ را قوياً حمايت مى‌کند

بازشدن مچ

  حرکت‌دهنده‌ها اصلى بازکننده مچ دستى بلند (زند اعلايى خلفى
بازکننده مچ دستى کوتاه (زند اعلايى خلفى)
بازکننده مچ دستى (زند اسفلى خلفى)
کمکى بازکننده مشترک انگشتان دست
بازکننده دراز شست دست
خنثى‌کننده‌ها - وقتى بازشدن قوى مچ دست نياز به کمک بازکننده انگشتان داشته باشد، تاکننده‌هاى انگشتان براى جلوگيرى از بازشدن انگشتان، عکس‌العمل نشان مى‌دهند.
- بازکننده مچ دستى بلند و کوتاه و بازکننده مچ دستى از دو طرف انحراف به طرف زند زيرين و زند زبرين را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها وقتى بخواهيم بازشدن مچ را با قدرت انجام دهيم، عضله سه‌سر با جلوگيرى از تاشدن آرنج از مبدأ بازکننده‌هاى مچ، قوياً حمايت مى‌کند.

انحراف مچ به سمت زند زيرين

  حرکت‌دهنده‌ها   - بازکننده مچ دستى (زند اسفلى خلفي)
- زند اسفلى قدامى
خنثى‌کننده‌ها - زند اسفلى خلفى و زند اسفلى قدامى از دو طرف بازشدن و تاشدن مچ را خنثى مى‌سازد.
ثابت‌کننده‌ها - عضله سه‌سر بازويى پايهٔ نگهدارندهٔ محکمى را براى تاکننده‌هاى زند زيرين بوسيله جلوگيرى از تاشدن آرنج آماده مى‌‌کند. بين استخوانى‌هاى کف دستى از دورشدن انگشت کوچک بوسيله تاکننده‌هاى زند زيرينى جلوگيرى مى‌کند.

انحراف مچ به سمت زند زبرين

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى بازکننده مچ دستى بلند (زند اعلايى خلفى)
بازکننده مچ دستى کوتاه (زند اعلايى خلفى)
کمکى دورکننده دراز شست
بازکننده دراز شست
بازکننده کوتاه شست
زند اسفلى قدامى
خنثى‌کننده‌ها بازکننده مچ دستى بلند و کوتاه و زند اعلايى قدامى تمايلات يکديگر به بازشدن و خم‌شدن دوطرفه را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - دو سر بازويى مفصل آرنج را محکم نگه مى‌دارد. از عمل دورکردن و بازکردن انگشت شست توسط دورکننده دراز شست، بوسيله عمل ثابت کنندهٔ تاکننده‌ها و نزديک‌کننده‌هاى شست جلوگيرى مى‌شود.