نزديک‌شدن ران

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى عضله نزديک‌کننده بزرگ، طويل، کوتاه و عضله راست داخلى
کمکى شانه‌اي، وقتى ران در حالت تاشده قرار دارد
الياف تحتانى سرينى بزرگ
خنثى‌کننده‌ها عضلات نزديک‌کننده بزرگ و طويل تمايل به تاشدن و بازشدن را به طور دوطرفه خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها عضلات شکمي، بازکننده‌هاى ستون فقرات و مربع کمرى به پايدارى لگن خاصره، وقتى که يک پا در برابر مقاومت نزديک مى‌شود، کمک مى‌کنند.

چرخش داخلى ران

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى سرينى کوچک
سرينى ميانى (الياف قدامى)
کمکى کِشَندهٔ پهن نيام
الياف تحتانى نزديک‌کننده بزرگ وقتى که ران در حالت بازشده قرار دارد
خنثى‌کننده‌ها نزديک‌کننده بزرگ، تمايل دورکنندگى ساير حرکت‌دهنده‌ها را خنثى مى‌سازد.
ثابت‌کننده‌ها وقتى وزن روى پاها نباشد، عضلات شکمي، بازکننده‌هاى ستون فقرات.

چرخش خارجى ران

  حرکت‌دهنده‌ها   - شش چرخش‌‌دهنده عمقى ران
- سرينى بزرگ
خنثى‌کننده‌ها - اعمال ثانويه شش چرخش دهندهٔ عمقى يکديگر را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلات شکمي، بازکننده‌هاى ستون فقرات و مربع کمري، لگن خاصره را ثابت مى‌کند.