تاشدن استخوان ران

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - کِشَندهٔ پهن نيام، بخصوص در نيمه اول حرکت تاشدن
- خياطه در تمام دامنه حرکت
- شانه‌اى، بخصوص در نيمه اول حرکت تاشدن
- سوئز و خاصره‌اى
کمکى - راست قدامى - نزديک‌کننده دراز و کوتاه، راست داخلى
خنثى‌کننده‌ها - کِشَندهٔ پهن نيام و شانه‌اى تمايل به دورشدن و نزديک‌شدن ران را به طور دوطرفه خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلات شکمى و بازکننده‌هاى ستون فقرات لگن را ثابت مى‌کنند.

بازشدن ران

حرکت‌دهنده‌ها - سرينى بزرگ بويژه در برابر يک مقاومت و وقتى که ران بيش از ۴۵ درجه خم شده باشد.
عضلات همسترينگ - نزديک‌کننده بزرگ وقتى ران بيش از ۴۵ درجه خم شده باشد.
خنثى‌کننده‌ها - سرينى ميانى تمايل به نزديک شدن توسط عضله نزديک‌کننده بزرگ را خنثى مى‌کند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلات شکمى و بازکننده‌هاى ستون فقرات در ناحيه کمرى ثابت‌کننده‌هاى لگن هستند.

دورشدن ران

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - سرينى مياني
- سرينى کوچک (کارايى آن کمتر از ميانى است)
کمکى - کِشَندهٔ پهن نيام، وقتى ران در حالت بازشده قرار دارد.
- سرينى بزرگ (الياف فوقاني) فقط در سمت اول حرکت
خنثى‌کننده‌ها سرينى بزرگ، ميانى و کوچک، چرخش داخلى و خارجى را به صورت دوطرف خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها به وضعيت بدن و اينکه يک يا هر دو ران در حالت دورشدن باشند، بستگى دارند. اگر يک ران در برابر مقاومت دور شود، عضلات شکمي، بازکننده‌هاى ستون فقرات و مربع کمرى به پايدارى لگن خاصره کمک مى‌کنند.