تاشدن زانو

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - گروه همسترينگ (دو سرراني، نيمه وتري، نيمه غشايى)
- خياطه
- راست داخلى
کمکى - رکبى
- دوقلو
خنثى‌کننده‌ها - دو سر رانى از يک طرف و نيمه غشايى و نيمه وترى و رکبى از طرف ديگر حرکت چرخشى به داخل و خارج را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - خم‌کننده‌‌هاى ران به ثابت کردن ران در مقابل کشش عضلات همسترينگ (خم‌کننده‌هاى زانو) کمک مى‌کند.

بازشدن زانو

حرکت‌دهنده‌ها - چهارسر رانى
  خنثى‌کننده‌ها و ثابت‌کننده‌ها   - پهن خارجى و پهن ميانى نيروهاى داخلى و خارجى يکديگر را خنثى مى‌کنند و در نتيجه زانو را صاف نگه مى‌دارند.
- بازکننده‌هاى مفصل ران به ثبات ران در مقابل کشش عضله راست قدامى کمک مى‌کند.

چرخش خارجى (در حالى که از مفصل زانو خم شده است و وزن بر روى آن نيست)

حرکت‌دهنده‌ها - دوسر رانى
خنثى‌کننده‌ها - چهارسر رانى خم شدن بيش از حد مطلوب در زانو را کنترل مى‌کند.
ثابت‌کننده‌ها - نزديک‌کننده‌هاى ران

چرخش داخلى ساق پا (در حالى که از زانو تاشده است و وزن بر روى آن نيست)

حرکت‌دهنده‌ها اصلى - نيمه وترى
- نيمه غشايى
- رکبى
کمکى - راست داخلى
- خياطه
خنثى‌کننده‌ها - چهارسر رانى تاشدن بيش از حد لزوم زانو را کنترل مى‌کند
ثابت‌کننده‌ها - دورکننده‌هاى ران.