تاشدن آرنج

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - عضلهٔ دوسر بازويى
- عضلهٔ بازويى قدامى
- عضلهٔ بازويى زند اعلايى
خنثى‌کننده‌ها - عضلات درون‌گردانندهٔ مدور و دوسر بازويى تمايل به پرونيشن (چرخش داخلي) و سوپينيشن (چرخش خارجي) را به‌طور دو طرفه خنثى مى‌کند. عضله مربع درون‌گرداننده در خنثى کردن عمل چرخش خارجى ساعد توسط عضلهٔ دوسر، همچنين وقتى که آرنج در مقابل مقاومتى خم مى‌شود يا وقتى ساعد در وضعيت پرونشين خم شود، کمک مى‌کند
ثابت‌کننده‌ها - در حرکت خم شدن آرنج در مقابل فشار بيش از حدى که از آن جلوگيرى شود مقدارى جزئى باز شدن بيش از حد در مفصل شانه ايجاد مى‌شود. خصوصاً اگر وزنه‌اى در دست باشد. براى جلوگيرى از وقوع چنين وضعيتي، عضلات سينه‌اى بزرگ، دالى قدامى و غرابى بازويى براى ثابت نگه‌داشتن سر استخوان بازو منقبض مى‌شوند. در اکثر مواقع، مثل کشيدن يک جسم، عمل گروهى عضلات خم‌کنندهٔ آرنج و بازکننده‌هاى بازو مورد نياز است. در چنين شرايطى سر استخوان بازو لازم نيست ثابت شود. اما ثابت شدن کتف يا بالاتنه لازم است

باز شدن آرنج

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - سه‌سر بازويي، خصوصاً سر ميانى
کمکى - عضلهٔ سه گوش آرنجى
خنثى‌کننده - هيچ
ثابت‌کننده‌ها - وقتى که ساعد با نيروى زياد باز شده باشد عضلهٔ سينه‌اى بزرگ (بخش جناغى)
- پشتى بزرگ و گرد بزرگ

چرخش داخلى ساعد

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - عضلهٔ مربع درون‌گرداننده
- عضلهٔ درون‌گردانندهٔ مدور
کمکى - بازويى زند اعلايى (در برگشت از حالت چرخش خارجى به وضعيت طبيعى)
خنثى‌کننده‌ها - عضلهٔ سه‌سر بازويى و سه گوش آرنجى تمايل به خم کردن درون‌گرداننده مدور را خنثى مى‌کند
ثابت‌کننده‌ه - انقباض سه‌سر بازويي، سه گوش آرنجى و درون‌گردانندهٔ مدور به ثابت نگه‌داشتن مفصل آرنج کمک مى‌کند

چرخش خارجى ساعد

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - چرخش‌دهندهٔ خارجى (سوپينيتور)
- دوسر بازويى وقتى که آرنج خم شده است
کمکى - بازويى زند اعلايى (وقتى که از چرخش داخلى به وضعيت طبيعى برمى‌گردد).
خنثى‌کننده‌ها - اگر نيازى به خم شدن آرنج نباشد، عضلات سه‌سر و سه گوش آرنجى تمايل به خم کردن آرنج متوسط عضلهٔ دوسر را خنثى مى‌کنند
ثابت‌کننده‌ها - انقباض سه‌سر بازويى و سه گوش آرنجى و دوسر بازويى مفصل آرنج را ثابت مى‌کنند