بلند شدن زاويهٔ تحتانى کتف

حرکت‌دهنده - سينه‌اى کوچک
خنثى‌کننده - عمل خنثى‌کنندگى مورد شک و ترديد است
ثابت‌کننده - احتمالاً بين دنده‌اى داخلى براى ثابت کردن دنده‌ها منقبض مى‌شوند.

برگشت زاويهٔ تحتانى

- توجه:

نياز به انقباض عضلانى ندارد.


حرکت‌کننده‌ها - ذوزنقه ۴ و الياف تحتانى دندانه‌اى قدامى در وضعيتى قرار دارند که مى‌توانند تيلت فوقانى استخوان کتف را کاهش دهند و نيازى به انقباض وجود ندارد مگر اينکه حرکت بازو با مقاومت مواجه شود
خنثى‌کننده‌ها
و
ثابت‌کننده‌ها
- امکان لمس آنها وجود ندارد

چرخش بالايى کتف

(فقط همراه با دور شدن و تاشدن استخوان بازو صورت مى‌گيرد.)


  حرکت‌دهنده‌ها     - بخش دوم و چهارم ذوزنقه

- دندانه‌اى قدامى

 
خنثى کننده‌ها - قسمت ۲ و ۴ عضله ذو زنقه بطور دو طرفه بالا رفتن و پايين آمدن کتف را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلات شکم و احتمالاً عضلات بين دنده‌اى داخلي، اگر حرکت قوى باشد، به ثابت کردن دنده‌ها کمک مى‌کند.

چرخش پايينى کتف

فقط همراه با نزديک شدن، چرخش داخلى و باز شدن بيش از حد (هايپراکستنشن) بازو اتفاق مى‌افتد.


- توجه:

اگر بازو در حالت افتاده باشد، نياز به انقباض عضلانى وجود ندارد. اگر بازو به آرامى پايين آورده شود و حرکت با کنترل باشد افزايش طول در عضلات چرخانندهٔ بالايى ايجادمى‌شود. وقتى حرکت بازو با قدرت، سريع يا برخلاف جاذبه انجام شود تجزيه و تحليل به‌صورت زير است.


حرکت‌کننده‌ها اصلى - متوازى‌الاضلاع
- سينه‌اى
کمکى - گوشه‌اى تمايل دارد تا کتف را نزديک کرده و بالا بکشد، اما وزن بازو باعث چرخش پايينى کتف مى‌شود
خنثى‌کننده‌ها - عضلات متوازى‌الاضلاع و سينه‌اى کوچک تمايل به بالا رفتن و پايين آمدن، همچنين دور شدن و نزديک شدن کتف را متقابلاً خنثى مى‌کند. بخش ۴ ذوزنقه وقتى حرکت بازو در مقابل مقاومت صورت پذيرد به جلوگيرى از بالا رفتن کتف کمک مى‌کند
ثابت‌کننده‌ها - عضلات شکمى و احتمالاً عضلات بين دنده‌اى داخلى اگر حرکت در مقابل مقاومت صورت گيرد، به ثابت کردن دنده‌ها کمک مى‌کند