کشش بالايى کتف

  حرکت‌دهنده‌ها     اصلى   - عضلهٔ گوشه‌اى
 
- عضلهٔ ذوزنقه بخش ۱ و ۲
 
- عضلهٔ متوازى‌الاضلاع
 
کمکى عضلهٔ جناغى چنبرى پستانى (بخش ترقوه‌اى) اگر اجراى حرکت در برابر مقاومت باشد
خنثى‌کننده‌ها عضلهٔ ذوزنقه و متوازى‌الاضلاع به‌طور دو طرفه تمايل به چرخش بالايى و پايينى را خنثى مى‌کنند
عضلهٔ دندانه‌اى بزرگ عمل‌ نزديک‌کنندگى متوازى‌الاضلاع و ذوزنقه را خنثى مى‌کند
ثابت‌کننده‌ها اگر حرکت در يک طرف اجرا شود، تاکننده‌هاى طرفى گردن در سمت مقابل، مهره‌هاى گردنى را ثابت مى‌کنند

کشش پايينى کتف

در حالت عمودى (معمولي) هيچ‌گونه انقباض عضلانى وجود ندارد.


اگر حرکت در برابر مقاومت اجرا شود يا در وضعيتى غير از وضعيت عمودى اجرا شود، عضلات عمل‌کننده‌ به شرح زير مى‌باشند:


  حرکت‌دهنده‌ها     - ذوزنقه بخش ۴
 
- سينه‌اى کوچک
 
- تحت ترقوه‌اى
 
خنثى‌کننده‌ها - بخش پايينى عضلهٔ ذوزنقه و سينه‌اى کوچک به‌طور دو طرفه تمايل به دور شدن و نزديک شدن، همچنين تمايل به چرخش بالايى و پايينى را خنثى مى‌کنند
ثابت‌کننده‌ها - راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها و عضلات شکم، ستون فقرات را ثابت مى‌کنند. عضلات بين دنده‌اى داخلى و عضلات شکمي، هنگامى که حرکت در برابر مقاومت اجرا شود، دنده‌ها را ثابت مى‌کنند

دور شدن و تيلت جانبى

  حرکت‌دهنده‌ها    - دندانه‌اى قدامى
 
- سينه‌اى کوچک
 
خنثى‌کننده‌ها - دندانه‌اى قدامى و سينه‌اى کوچک متقابلاً تمايل يکديگر را به چرخش بالايى و پايينى کتف خنثى مى‌کنند
ثابت‌کننده‌ها - اگر حرکت قوى باشد، عضلات شکمى و احتمالاً بين دنده‌اى داخلي، دنده‌ها را ثابت مى‌کنند. عضلهٔ گوشه‌اى استخوان کتف را حمايت مى‌کند

نزديک شدن يا کاهش تيلت جانبى

  حرکت‌دهنده‌ها    اصلى   - متوازى‌الاضلاع

- قسمت ميانى ذوزنقه (بخش ۳)

 
کمکى - ذوزنقه (بخش ۲ و ۴)
خنثى‌کننده‌ها - متوازى‌الاضلاع و الياف تحتانى ذوزنقه تمايل به بالا کشيدن و پايين کشيدن کتف، همچنين چرخش بالايى و پايينى را به‌طور دو جانبه خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده‌ها - عضلات شکمى و راست‌کننده‌هاى ستون فقرات، ستون مهره‌ها را ثابت نگه مى‌دارند. به ويژه اين امر هنگامى صحيح‌تر به نظر مى‌رسد که حرکت يک طرفه انجام شود، زيرا ستون مهره‌ها تمايل به چرخش دارند.