چرخش ستون مهره‌ها

  حرکت‌دهنده‌ها   چرخش دهنده‌ها - مورب خارجى
  در جهت مخالف   - نيم‌خارى ناحيه سينه‌اى
- عضلات خلفى عمقى ستون فقرات
- چرخش‌دهنده‌ها در همان جهت
- راست‌کننده ستون فقرات (بخش سينه‌اى و کمرى)
- مخصوصاً خاصره‌اى سينه‌اى و مورب داخلى شکم
  خنثى‌کننده‌ها   - عضلات قدامى و خلفى تمايل به خم‌شدن و بازشدن يکديگر را خنثى مى‌کنند.
- عضلات طرف‌هاى مقابل خم‌شدن جانبى يکديگر را خنثى مى‌کنند.ثابت‌کننده‌ها
ثابت‌کننده‌ها - عضلات مورب شکمي، لگن را ثابت مى‌کند تا راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها عمل خود را انجام دهد و برعکس عضلات بين‌دنده‌اى داخلى دنده‌ها را جهت عمل بالابرندهٔ دنده‌ها ثابت مى‌کنند

تاشدن ستون مهره‌ها

  حرکت دهنده‌ها   - عضله راست شکمى
- مايل خارجى
- مايل داخلى
  خنثى کننده‌ها   - عضلات چپ و راست تمايل به خم کردن جانبى و چرخش يکديگر را خنثى مى‌کنند.
- ثابت کننده‌ها و تا کننده‌هاى لگن، بويژه وقتى که حرکت در حالت طاقباز صورت گيرد.

باز شدن ستون مهره ها

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - بخش پشتى و کمرى راست‌کننده ستون مهره‌ها (مخصوصاً هنگام بازشدن بيش از حد از حالت طبيعى خوابيده بر روى شکم)
- نيم‌خارى
کمکى - عضلات عمقى ستون فقرات
خنثى‌کننده‌ها - عضلات راست و چپ خنثى‌کنندهٔ حرکت‌هاى جانبى يکديگر هستند.
ثابت‌کننده‌ها - بازکننده‌هاى لگن، مخصوصاً حرکت‌هايى که در وضعيت خوابيده بر روى شکم صورت مى‌گيرد