تاشدن

توجه:

فقط حرکت‌دهنده‌ها ذکر شده است.


- تاشدن


- تاکننده بلند انگشتان


- تاکننده بلند شست


- تاکننده‌‌هاى کوتاه که در پا قرار دارند.

بازشدن

- بازکننده بلند انگشتان


- بازکننده بلند انگشت شست


- بازکننده‌هاى کوتاه که در پا قرار دارند.

دورشدن

- عضلات کوتاه که در پا قرار دارند

نزديک شدن

- عضلات کوتاه که در پا قرار دارند