سوپينيشن (ترکيب حرکت اينورشون و نزديک شدن)

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - ساقى خلفى
- تاکننده دراز انگشتان
کمکى - ساقى قدامى
- تاکننده دراز انگشت شست
خنثى‌کننده‌ها ساقى قدامى و خلفى متقابلاً اثر يکديگر را در خم و راست کردن پا و مچ خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده ندارد

پرونيشن (ترکيبى از اورشن و دورشدن)

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - نازک نى بلند
- نازک نى کوتاه
کمکى - نازک نى طرفى
- بازکننده بلند انگشتان
خنثى‌کننده‌ها - عضلات اصلى و کمکى در تاکردن و بازکردن مچ پا اثر يکديگر را خنثى مى‌کنند.
ثابت‌کننده ندارد