خم‌شدن (دورسى فلکشن)

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - ساقى قدامى
- نازک نى طرفى
- بازکننده بلند انگشتان
کمکى - بازکننده بلند انگشت شست
خنثى‌کننده‌ها عضلات ساقى قدامى و برون‌گرداننده مدور متقابلاً عمل يکديگر در تمايل پا به خارج و داخل را خنثى مى‌کنند
ثابت‌کننده‌ها ندارد

باز شدن(پلانتر فلشکن)

  حرکت دهنده‌ها   اصلى - دو قلو
- نعلى
- نازک نى بلند
کمکى - ساقى خلفى
- نازک نى کوتاه
- تاکننده بلند انگشتان
- تاکننده بلند انگشت شست
خنثى کننده‌ها - نازک نى بلند و کوتاه از يک طرف و ساقى خلفى از طرف ديگر کشش يکديگر در تمايل پا به سمت خارج و داخل را خنثى مى‌کند
ثابت کننده‌ها ندارد