با نگاهى سطحى به عمل راه‌رفتن، اعمالى که انجام مى‌شود به نظر ساده مى‌آيد، ولى تجزيه و تحليل حرکت‌شناسى نشان مى‌دهد که اين مهارت پيچيده مى‌باشد. هماهنگى عمل عضلات و هم‌زمانى حرکت‌هاى مفاصل کار تيمى بسيار زيبايى را نشان مى‌دهد. هنوز هيچ يک از ماهرترين مهندسين نتوانسته است ماشينى بسازد که قادر باشد مانند حرکات انسان کارها را با نرمى و مهارت بدن انسان انجام دهند. تحقيقات انجام شده، چون پروژه تحقيقات ساخت و تهيه اندام‌هاى مصنوعي در دانشگاه کاليفرنيا و هم‌چنين تحقيقات دکتر پاتريشياموراى (سال‌هاى ۱۹۷۰، ۱۹۶۷، ۱۹۶۶، ۱۹۶۴) و دکتر جى‌وي، باسماجيان و بسيارى ديگر تأکيد بر اين مطلب داشته است که حرک‌هاى آدمى به صورت پيچيده مى‌باشد.