حتى بعضى از قهرمانان ناصحيح مى‌دوند، و اگر روش دويدن آنها اصلاح شود بعضى از آنها سريع‌تر خواهند دويد. براى مثال به شکل توجه کنيد. اگر در مکانيزم دويدن (روش) از توصيه‌هاى مهم زير پيروى نکند، دويدن با روش غيرصحيح انجام مى‌شود، و منجر به از دست دادن قابليت در دويدن مى‌شود:


موقعيت نادرست قرارگيرى پاها
موقعيت نادرست قرارگيرى پاها
موقعيت درست قرارگيرى پاها
موقعيت درست قرارگيرى پاها

۱. زانوها و انگشتان پا بايد متوجه به جلو و در خط مستقيم باشد. انحراف به هر طرف از اين مسير منجر به کاهش قدرت حرکت بدن مى‌شود.


۲. قسمت ميانى بدن بايستى به طور مستقيم از سطح داخلى گام‌‌ها بگذرد و هر انحراف طرفى منجر به از دست‌دادن قدرت و وضعيت مناسب کل بدن مى‌شود.


۳. بايستى بدن در حداکثر سرعت با زاويه ۱۵ درجه به جلو خم شود. ميزان اين خم‌شدن بتدريج که سرعت دونده کاهش مى‌يابد، کم مى‌شود. اگر خم‌شدن به جلو خيلى زياد باشد، نيروهاى جلوبرنده خيلى افقى خواهند بود، و برعکس، کم خم‌شدن به جلو باعث مى‌شود که نيروها زياده از حد عمودى باشند، و اگر در اين حالت دونده از پهلو مشاهده شود سر دونده با هر گام به ميزان خيلى شديد به بالا و پائين حرکت مى‌کند و تغيير مسير ناصحيح نيروهاى جلوبرنده لازم مى‌شود.


۴. نوسان بازوها بايستى نزديک به بدن باشد و دست‌ها بايستى تا نقطه‌اى در جلو سينه نوسان کند. تقريباً تمام کار استخوان بازو از مفصل شانه بايد انجام شود و فقط حرکتى جزئى از مچ‌ها صورت مى‌گيرد.


۵. حرکات چرخشى در مفاصل ستون فقرات بايستى آزاد باشد. زيرا اين حرکات به مقدار زيادى مى‌توانند طول گام را زياد کنند.


موقعيت نادرست قرارگيرى پاها
موقعيت نادرست قرارگيرى پاها