قوانين مکانيکى بر تمام حرکات حاکم هستند. شناخت نيروهاى فعال در هنگام حرکت بدن، براى افراد علاقمند به حرکات بديع و خلاق اساسى است. براى اينکه مربيان در آموزش مهارت‌هاى حرکتى موفق شوند بايد از اصول بيومکانيکى حرکت آگاه باشند.


عوامل فيزيولوژيک متعددى نيز بر حرکت تأثير مى‌گذارند. جسمانى و ساختار بدن، دو عامل اثرگذار در نحوهٔ حرکت انسان هستند. ضعف سيستم عضلانى عامل بازدارنده‌اى در توليد نيرو است. و کارآيى مکانيکى اهرم‌ها در افراد ريز جثهٔ پايين است. به‌علاوه شاخص‌هاى آمادگى جسمانى چون انعطاف‌پذيري، استقامت، قدرت اساس اجراى حرکات هستند و بر آن تأثير مى‌گذارند.


عوامل روانى نيز بر حرکت تأثير مى‌گذارند. پديده‌هايى چون ترس، اضطراب و اعتماد به‌نفس و خودباورى به‌طور مثبت يا منفى بر حرکت انسان اثر مى‌گذارند. مثلاً ترس و اضطراب آرامش روانى را در هنگام اجرا به هم زده و از حرکت مؤثر جلوگيرى مى‌کند.


عوامل اجتماعى نيز در حرکت انسان مؤثر هستند. حريف مقابل و يا هم‌بازي، ارتباط اجراکننده با گروه، علاقه به تحول اجتماعى از جمله عوامل جامعه‌شناختى هستند که بر کيفيت حرکت تأثير مى‌گذارند.