به‌دليل اهميت حرکت تعليمى در برنامه‌هاى تربيتي، اين جريان به‌طور گسترده‌اى از طرف مربيان تربيت بدنى مورد استقبال قرار گرفته است.


حرکت تعليمى يک کنجکاوى و تلاش فردى است. طى اين تلاش، دانش‌آموزان با جستجو و کنکاش فردى براى حل مشکلات حرکتى خود تشويق مى‌شوند. با وجود روش‌هاى مختلف براى حل مشکلات، کودک بهترين شيوهٔ سازگارى با شرايط را خود انتخاب مى‌کند. به‌علاوه اين تلاش فردى با حرکات طبيعى دوران کودکى ارتباط دارد. کودکان از پريدن، دويدن، صعود کردن، و لى‌لى کردن و ساير حرکات جسمانى لذت مى‌برند و تمايل دارند که اين حرکات را با اراده و خواست خود انجام دهند. مربيان حرکت در تلاش هستند که روى اين حرکات طبيعى دوران کودکى سرمايه‌گذارى کنند و آنها را مورد توجه قرار دهند تا کودکان با تلاش و جستجوى فردى در اين حرکات متنوع هدايت و راهنمايى شوند.