حرکات انتقالى عبارتند از:


راه رفتن، دويدن، پريدن (طول و ارتفاع، لى‌لى کردن، پرش با يک پا فرود روى پاى ديگر. لى‌لى کردن با پاها به‌صورت متناوب، سُر خوردن به پهلو، و چهار نعل رفتن.


اين مهارت‌ها پيوسته توسط دانش‌آموزان در مدارس انجام مى‌شود. دانش‌آموزان با استفاده از اين مهارت‌ها به‌همراه حرکات غيرانتقالي، مهارت‌هاى بسيار پچيده را به‌وجود مى‌آورند