اين حرکات عبارتند از حرکات انتقالى و غيرانتقالى که براى موفقيت در اجراى بازى‌هاى سازمان‌يافته، ورزش‌ها، حرکات ريتميک، ژيمناستيک، ورزش‌هاى آبي، و ديگر فعاليت‌هاى جسمانى ضرورى هستند. مهارت‌هاى انتقالي، حرکاتى هستند که در آن بدن در فضا حرکت مى‌کند و در مهارت‌هاى غيرانتقالى بدن بدون حرکت به‌صورت تکيه‌گاه و در جنبه‌هاى حمايتى به‌کار گرفته مى‌شود. براى انجام حرکات تخصصى و ضرورى در فعاليت‌ها بايد مهارت‌هاى پايه و دستکارى باهم درآميزند.


مهارت‌هاى دستکاري، فعاليت‌هاى بدنى در رابطه به اشياء هستند. پرتاب کردن، گرفتن، ضربه زدن با دست و پا به اشياء، نمونه‌هايى از اين حرکات هستند. پرتاب توپ سافت‌بال نمونه‌اى از آميختن مهارت‌هاى پايه است که نيازمند حرکت به پهلو (مهارت انتقالي)، پرتاب (مهارت دستکاري) و حرکات غيرانتقالى چون کشيدن، تاب دادن، پيچاندن و چرخاندن است. مهارت‌هاى اختصاصى ورزشى پيچيده مستلزم آميزش تعداد زيادى از اين حرکات است. در اين بخش تجزيه و تحليل هشت حرکت انتقالى و هشت حرکت غيرانتقالى در نظر گرفته شده است و چهار حرکت دستکارى نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت