نتایج گزارش‌ها

گزارش‌هاى مردم تندرست، اهداف ملى و اهداف سال ۲۰۰۰ حمايت از آمادگى جسمانى را به عنوان يک هدف مهم و مقدم در دههٔ آينده در نظر گرفته‌اند. لازم به ذکر است که نه تنها رسيدن به سطحى از آمادگى جسمانى بلکه کسب مهارت‌هاى عصبى - عضلانى و کسب معرف و بها دادن به ارزش تربيت‌بدنى و ورزش و فعاليت‌هاى متنوع ديگر در اين گزارش‌ها مورد تأکيد قرار گرفته‌اند.


آيا بر همهٔ اهداف بايد به طور يکسان تأکيد شود؟ پاسخ چيست؟ چگونه مربى تربيت‌بدنى بايد اين مشکل اساسى را حل کند؟ اتحاديه‌هاى حرفه‌اي، بايد با تلاش پيگير و تفکر عميق به دنبال پاسخ باشند و به دليل اينکه دست‌اندرکاران زيادى به اين مسأله علاقه‌مند هستند بايد يک نظام رهبرى نيز براى هدايت فعاليت به وجود آيد.


صرف‌نظر از اين نتايج، در نهايت، مربيان تربيت‌بدنى به طور انفرادى تصميم خواهند گرفت. هر آنچه در برنامه‌هاى روزانه بيشتر مورد تأکيد قرار گيرد، پاسخ مربى را منعکس خواهد ساخت. اين پاسخ با فلسفهٔ مربى و درک او از ارزش و تأثيرات تربيت‌بدنى بر انسان و جامعه مرتبط است.


پرورش يافتگان جسمانى، هدف غايى برنامه‌هاى تربيت‌بدنى

براى اينکه پسر يا دخترى دانش رياضى آزموده شناخته شود، بايد در مبانى رياضيات، حساب، جبر، هندسه، مثلثات تبحر يابد و همچنين با کسب تجاربى در دانش‌هاى عمومي، بيولوژي، فيزيک، شيمى و ساير علوم، فرد به عنوان تربيت شده در علوم شناخته مى‌شود.


يک فرد پرورش يافته در بُعد جسمانى چه استانداردهايى را بايد کسب کند؟ مشکل مهمى که حرفه تربيت‌بدنى با آن روبرو است، ابداع استانداردهايى براى مهارت، دانش، نظرات، وضعيت اجتماعي، سطوح مختلف تربيتى و سطحى از تسلط و مهارت است که بايد از يک دانش‌آموز پرورش يافته در بُعد جسمانى انتظار داشت.


در سال ۱۹۸۶ از سوى اتحاديه ملى تربيت‌بدنى و ورزش (NASPE) و اتحاديهٔ ايفرد (AAHPERD)، براى تعيين استانداردهاى بالا، به کميتهٔ نتايج تربيت‌بدنى دو وظيفه محول گرديد: نخست شرح ويژگى‌هاى فرد تربيت شده از نظر جسمانى توسط کميته و ديگر گسترش توانائى‌ها و استعدادهاى جوانان از کودکستان تا دبيرستان و تعيين ميزان نيل به استانداردهاى از پيش تعيين شده.


ويژگى‌هاى فرد تربيت‌يافته از لحاظ جسمانى را درفهرست زیر  ملاحظه کنيد:


- افراد تربيت‌يافته از بُعد جسمانى


- داشتن مهارت‌هاى کافى براى انجام فعاليت‌هاى حرکتى متنوع


- شرکت منظم در فعاليت‌هاى حرکتي


- داشتن تناسب و آمادگى جسماني


- آشنا به مزايا، ارزش‌ها، هزينه‌ها و خطرات و تعهدات ناشى از شرکت در فعاليت‌هاى جسماني. آگاه از نقش فعاليت جسمانى منظم در حفظ يک شيوهٔ زيستى سالم و بهداشتي


اظهارات کميته بسيار کلى و بر هر فردى تعميم است. اين تعاريف و مشخصات و توانائى‌ها بايد به تناسب برنامه‌ها و افراد توسط رهبران و پيشروان تفسير شوند.


مارش (Marsh)، بعضى از ويژگى‌هاى دانش‌آموزان تربيت شده در بُعد جسمانى آينده را طراحى کرده است. به عقيده اين آينده‌نگر دانش‌آموز چه دختر و چه پسر بايد براى يادگيري، ارتباط و انتخاب در هر کدام از حوزه‌هاى شناختي، احساسى (عاطفي) و روانى حرکتى آماده شود و پرورش يابد. دانش‌آموز فردا براى انجام اين امر مهم اولاً به آگاهى از محدوديت‌ها و توانائى‌ها و ثانياً به آشنايى جامع و گسترده با فعاليت‌هاى متنوع و منابع موجود در جامعه و ثالثاً به دانش علمى در بارهٔ فوايد ويچه جسماني، ذهني، اجتماعى و عاطفى هر يک از فعاليت‌ها نيازمند است.


با تأکيد جريانات تربيتى رايج بر يادگيرى گسترده و مداوم و شرکت فعال در برنامه‌هاى تربيت‌بدنى و ورزش در سرتاسر زندگي، نه تنها آموزش مهارت‌ها و مفاهيم تربيت‌بدني، بلکه چگونگى تسهيل يادگيري، در برنامه‌هاى تربيت‌بدنى مدارس از اهميت برخوردار است. طبق گفته مان کوزو (Man Cuso):


”آموخته‌هاى بشر هر قدر مؤثر و عميق باشند در طول زندگى دوام نمى‌يابند. در حالى که دستاوردهاى علم و دانش هر چهارسال دو برابر مى‌شود. نياز افراد به خوسازى (Self-educative) يک امرى بديهى است. مربيان تربيت‌بدنى بايد بدانند با ورود به دوران اطلاعات فرايند تربيت‌بدنى نيز به اندازهٔ محتواى آن مهم است. با تأکيد بر اين فرآيند به دانش‌آموزان، شيوهٔ يادگيرى آموخته مى‌شود و اين از اهداف اساسى تعليم و تربيت است؛ يعنى تدارک ابزار اساسى براى خودآموزى در تمام عمر.“