مجموعهٔ مايهٔ اصلى تعليم مفاهيم (ادراکات) و بيان اهميت آنها در تربيت بدنى را ميسر ساخته و تسهيل‌ مى‌کند.

نمونهٔ بارزى از رويکرد ادراکى در تربيت بدنى مجموعهٔ مايهٔ اصلى است که توسط مربيان تربيت بدنى با نظارت اتحاديهٔ ملى تربيت بدنى و ورزش (AAHPERD) تدارک شده است. مشخص ساختن مبانى علمى برنامه‌هاى تربيت بدنى و سازماندهى آن به روشى که به آسانى قابل استفاده باشد، از اهداف اين طرح است. مايهٔ اصلى بر ادراکات و مفاهيم پايه در قلمروهاى فيزيولوژى ورزش، حرکت‌شناسي، يادگيرى حرکتى و جنبه‌هاى روان‌شناختى و اومانيستى و رشد و تکامل حرکتى به بيانى ساده و هوشيارانه پافشارى مى‌کند. اين طرح در دوران تحصيلى ابتدايى و متوسطه، زمانى که مبانى براى زندگى سالمندى پى‌ريزى مى‌شوند، کاربرد دارد.


مجموعهٔ مايهٔ اصلى به دو مجموعه تقسيم مى‌شود. کل اين مجموعه نُه کتاب است که شش جلد به مجموعهٔ اول و سه جلد به مجموعهٔ دوم اختصاص دارد. اين کتاب‌ها براى آموزش ضمن خدمت و همچنين براى دوره‌هاى تربيت معلم طراحى شده‌اند.


مجموعهٔ اول چارچوب دانشى را که از ارزش تربيت بدنى پشتيبانى مى‌کند، نشان مى‌دهد. فصل‌هايى مرتبط با سؤالات مطرح شده از طرف دانش‌آموزان در هر کتاب از شکل سازمانى مشابهى برخوردار است. چه کمک‌هايى مى‌خواهى به من بکني؟ چگونه من مى‌توانم به آن برسم؟ آن اتفاق چرا به اين طريق رخ داد؟ پس از تعليم مفاهيم به دانش‌آموزان، طريقهٔ کاربرد صحيح آنها نيز آموخته مى‌شود و همچنين علت ارزشى مفاهيم نيز در کتاب تشريح شده است.


در مجموعهٔ دوم نمونه‌هايى آموزشى از حرکات و فعاليت‌ها براى معلمان جمع‌آورى شده است. اين فعاليت‌ها به اوايل کودکى (Early child hood) بين ۳-۸ سالگي، دوران کودکى (child hood) بين ۹-۱۲ سالگى و نوجوانى (Adolescence) بين ۱۳-۱۸ سالگى اختصاص دارند. در مجموعهٔ اول دانش علمى دربارهٔ شش قلمرو مستقيماً به کلاس تربيت بدنى مربوط مى‌شود. و اطلاعات پايه و فعاليت‌هاى آموختنى را در اختيار دانش‌آموزان قرار مى‌دهد تا آنها از جنبهٔ بدنى تربيت شوند. اين مفاهيم عمومي، به‌عنوان روشى براى يادگيرى مهارت جديد و کامل کردن اجراى شخصى و روشن‌کنندهٔ آثار سودمند تمرينات هستند. مفاهيم (ادراکات) بايد در برنامه‌هاى فعاليتى گنجانده شده و دليل اهميت آنها نيز براى دانش‌آموزان و دانشجويان روشن شود و اين امر مهم با ارتباط دادن مفاهيم به خواست‌ها و اميال مطلوب کودکان و نوجوانان ميسر مى‌شود، خواست‌ها و اميالى چون تندرستي، آراستگى ظاهرى (Appearance)، استعداد و توانايي، علايق اجتماعى و زيبايى‌شناسى و سازگارى با محيط.


مجموعهٔ مايهٔ اصلى تعليم مفاهيم (ادراکات) و بيان اهميت آنها در تربيت بدنى را ميسر ساخته و تسهيل‌ مى‌کند. درک مفاهيم زيربنايى فعاليت‌هاى بدنى و اجراى همراه با تسلط مهارت‌هاى پايه و نگرش مناسب نسبت به شرکت در فعاليت‌ها، موجب يادگيرى و آموزش مستمر در طول زندگى خواهد شد.